سامانه پرداخت بدهی مشترکین حقیقی و حقوقی سازمان جهت استفاده از سامانه به نام کاربری و رمز عبور نیاز داریدسامانه صدور مجوز تخریب و خاکبرداری جهت استفاده از سامانه به شماره پروانه یا مجوز نیاز داریدسامانه داخلی مدیریت یکپارچه نظارت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، مخصوص ناظرین سازمان
Tadbir Data System, IT Solution